29 jedinečných TALENTŮ, kterými do určité míry disponuje každý z nás

Vydejte se spolu s námi na cestu k objevení talentů a poznejte v čem jste výjimeční.

Kompletní výstup z testu obsahuje

 • Detailní popis vašich 5 klíčových talentů
  Ty určují z pohledu potenciálu vaši osobnost jako celek a směrují vaše nadání a dovednosti. Ukazují vám: V čem jste výjimeční. Jaké máte schopnosti. Jaké povahové rysy vás ovlivňují a které profese vám sedí. Zároveň vás upozorňují, na co si v souvislosti se svými talenty dát pozor.
 • Kompletní výčet vašich 29 talentů
  V pořadí od nejsilnějšího po nejslabší. Zajímavé je seznámit se i s "poslední pětkou", tj. s 5 posledními talenty, které naopak určují vaše rezervy.
 • Doporučení pro váš další rozvoj
  Soubor doporučení, jak na sobě vědomě pracovat a namířit svůj potenciál směrem k úspěchu.
 • Akční plán
  Jako bonus získáváte i akční plán, který byl sestaven na základě našeho jedinečného know how a slouží jako spolehlivý průvodce na cestě k vašim vysněním cílům.

29 TALENTŮ JE ROZDĚLENO DO 3 OBLASTÍ

INTELEKTUÁLNÍ

Analytické myšlení
Přemýšlivost
Kritické myšlení
Iniciování růstu
Optimistické myšlení
Smysl pro účelnost
Strategické myšlení
Strukturované myšlení
Tvůrčí myšlení

REALIZAČNÍ

Efektivní řešení potíží
Iniciování nových věcí
Manažerské schopnosti
Plánování
Leadership
Orientace na kvalitu
Orientace na řád a postupy
Budování kontaktů
Schopnost rozvíjet druhé
Výkonnost

CHARAKTEROVÉ

Empatie
Důvěryhodnost
Flexibilita
Konkurenceschopnost
Nadhled
Přirozená autorita
Předvídavost
Sebejistota
Smysl pro spravedlnost
Spolehlivost

Stručná charakteristika jednotlivých talentů

Analytické myšlení

Jste typem člověka se SMYSLEM PRO DETAIL, který se dokáže dobře soustředit zpracovat a najít souvislosti ve velkém množství detailů, dat i tabulek.

Přemýšlivost

Jste typem FILOZOFICKY a intelektuálně orientovaného člověka se smyslem pro spravedlnost, který dokáže jít do hloubky a pohlížet na věci důkladně z více úhlů pohledu.

Kritické myšlení

Jste typem OBEZŘETNÉHO člověka, který nepodléhá prvnímu dojmu. Dokážete zaujmout odstup a vytvořit si vlastní názor.

Iniciování růstu

Jste POKROKOVÝM typem člověka s hlubokou potřebou neustále se vzdělávat a pracovat na sobě. Učení se novým věcem vám přináší motivaci, energii i pocit sebejistoty.

Optimistické myšlení

Jste OTEVŘENÝM typem člověka, který se dívá na život z té lepší stránky. Do kolektivu vnášíte dobrou náladu a porozumění. Druzí se ve vaší přítomnosti cítí dobře a uvolněně.

Smysl pro účelnost

Jste ZACÍLENÝM typem člověka, který pro dosažení svého záměru přirozeně volí efektivní postupy. Vaší předností je schopnost rychle dosahovat požadovaných výsledků.

Strategické myšlení

Jste typem člověka s NETRADIČNÍM způsobem myšlení. Disponujete silnou představivostí a předvídavostí. Do diskuse (nebo při řešení problémů) předkládáte originální úhly pohledu.

Strukturované myšlení

Jste SYSTEMATICKÝM typem člověka, který dokáže velmi dobře pracovat s informacemi a vnášet do věcí řád a pořádek.

Tvůrčí myšlení

Jste typem VYNALÉZAVÉHO člověka s kreativním myšlením. Své myšlenky, návrhy a pocity přenášíte do originálních nápadů, které vedou k inovátorským výtvorům.

Efektivní řešení potíží

Jste typem PREVENTISTY, který dokáže efektivně řešit problémy a poradit si navzdory tomu, že vám může chybět s daným problémem předchozí zkušenost.

Iniciování nových věcí

Jste typem ROZHODNÉHO člověka, který o věcech nemluví, ale koná a věci rychle posouvá dopředu. Charakterizují vás činy, a nikoliv prázdná slova.

Manažerské schopnosti

Jste rozeným ORGANIZÁTOREM, který dokáže efektivně kombinovat zdroje při měnících se podmínkách ta, aby bylo dosaženo maximálního užitku či cíle.

Plánování

Jste typem PŘIPRAVENÉHO člověka s dobrou schopností plánování i potřebou svoje plány naplňovat.

Leadership

Jste INSPIRATIVNÍM typem člověka, který dokáže přirozeně lidi vést, inspirovat nastavenou vizí, motivovat a stmelovat na cestě za společným cílem.

Orientace na kvalitu

Jste typem PERFEKCIONISTY, který bývá orientovaný na kvalitu až nadstandard a na úspěšné dosahování vytyčených cílů. Rozhodně se nespokojíte s málem.

Orientace na řád a postupy

Jste ORGANIZOVANÝM typem člověka, který umí vytvářet uspořádané pracovní prostředí, přehledné plány nebo harmonogramy pro sebe i druhé s ohledem na plnění termínů.

Budování kontaktů

Jste SPOLEČENSKÝM typem člověka, který dokáže velmi přirozeně navázat kontakt a komunikovat s lidmi. Vaší silnou stránkou je upoutat na sebe pozornost a udělat dojem.

Schopnost rozvíjet druhé

Jste PODPORUJÍCÍM typem člověka, který rád pomáhá druhým vypracovat se, posunout se a růst. Vaší potřebou je rozvíjet u druhých jejich silné stránky, znalosti a dovednosti.

Výkonnost

Jste typem cílevědomého DOTAHOVAČE orientovaného na produktivitu, výkon a dokončování úkolů. Určujete často i tempo práce ostatních lidí.

Empatie

Jste CITLIVÝM typem člověka, který se přirozeně vciťuje do druhých lidí a vnímá jejich pocity, myšlenky a nálady.

Důvěryhodnost

Jste POCTIVÝM a stabilním typem člověka, který vyznává základní hodnoty, které jsou ve vás pevně zakořeněné. Jste pevný/á ve svých názorech i přesvědčeních.

Flexibilita

Jste typem PRUŽNÉHO člověka, který bere věci, jak přichází. Vystihuje vás věta, že voda si cestu vždy najde. Nenecháte se snadno vykolejit a fungujete stabilně i v období zvratů.

Konkurenceschopnost

Jste typem SOUPEŘIVÉHO člověka, který rád dosahuje skvělých výsledků. Motivuje vás možnost stát se nejlepším, být středem pozornosti nebo vyniknout.

Nadhled

Jste OBJEKTIVNÍM typem člověka, kterému se lidé mezi sebou snadněji domluví, dojdou ke shodě nebo oboustranně prospěšnému řešení. Máte schopnost vidět systém jako celek.

Přirozená autorita

Jste typem OVLIVŇUJÍCÍHO člověka, který vzbuzuje respekt. Dokážete být pro druhé osobou, které se podřídí. Automaticky přebíráte zodpovědnost za svěřené úkoly i osoby.

Předvídavost

Jste CHÁPAJÍCÍM typem člověka, který dokáže snadno rozpoznat chování jiných. Dokážete rychle najít vysvětlení, proč se věci dějí určitým způsobem, nebo co se může všechno stát.

Sebejistota

Jste SILNÝM typem člověka, který má svůj život pod kontrolou a je přirozeně orientovaný na nadstandard. Ostatní vás přirozeně respektují a podřizují se vaší vůli.

Smysl pro spravedlnost

Jste typem NESTRANNÉHO člověka, které v druhých dokáže vzbudit pocit důvěry a jistoty. Díky tomu se vám úspěšně daří spolupracovat se širokým spektrem různorodých lidí.

Spolehlivost

Jste ZODPOVĚDNÝM typem člověka, jehož snahou je dělat správné věci i věci správně. Disponujete vysokým smyslem pro svědomitost.

Využijte svůj potenciál naplno!

Objevit své talenty je začátek, další část cesty je posunout je směrem k silným stránkám.

Míra s jakou rozvíjíte své talenty zvyšuje i míru pravděpodobnosti vašeho úspěchu a spokojenosti

Podívejte se, jak vypadá soubor doporučení pojící se ke každému talentu

SCHOPNOST NAVÁZAT VZTAHY

Jste SPOLEČENSKÝM typem člověka, který dokáže velmi přirozeně komunikovat s lidmi. Vaší silnou stránkou je upoutat na sebe pozornost a navázat rychle kontakt.

 • Věnujte se budování zajímavých kontaktů, časem vás druzí mohou pro tuto schopnost vyhledávat. Může to být také součást vaší odbornosti. Nastavte si ve svých kontaktech a vztazích systém jejich udržování, řízení a rozvoje. Pokud se tomu budete skutečně věnovat, máte šanci vytvořit opravdu zajímavé vazby se zajímavými lidmi.
 • Buďte trpělivější. Některé vztahy a pocit důvěry si vyžadují čas a péči. To nenahradíte jakoukoliv snahou, otevřeností ani dobrou vůli.
 • Když vidíte smutného člověka, máte přirozenou snahu zvednout mu náladu. Nesnažte se však za každou cenu působit pozitivně. Respektujte, že každý má občas nárok na to cítit se špatně a že nejlepší způsob, jak se toho zbavit je, prožít si to, nikoliv to na sílu potlačovat.

Silná stránka je jako hůl, co má dva konce

Vaše schopnost navazovat vztahy z vás činí oblíbeného a společenského jedince. Hůře se vám bude pracovat v kolektivu uzavřených lidí nebo v technickém týmu, kde není důraz kladený na podporu mezilidských vztahů.

Jaký bude váš akční plán?

Udělat test